tr-ag真人试玩网址

icon

  图片放大

  tr-r45n/r52n cardiff roll swimmer ce

  平衡了高诱鱼能力和高钓层维持能力的roll swimmer的基础上做厚,重新登场!

  有着和过去roll swimmer相比更小的外形。在原本身体的基础上做了加厚设计使得其飞行距离上升,在底部泳层更稳定。

  规格列表

  型号颜色重量市场参考价(元)商品编码
  tr-r45n03s4.53844030
  tr-r45n05s4.53844031
  tr-r45n06s4.53844032
  tr-r45n08s4.53844033
  tr-r45n09s4.53844034
  tr-r45n10s4.53844035
  tr-r45n11s4.53844036
  tr-r45n12s4.53844037
  tr-r45n15s4.53844038
  tr-r45n16s4.53844039
  tr-r45n60t4.53844040
  tr-r45n61t4.53844041
  tr-r45n62t4.53844042
  tr-r45n63t4.53844043
  tr-r45n64t4.53844044
  tr-r45n65t4.53844045
  tr-r45n66t4.53844046
  tr-r45n67t4.53844047
  tr-r45n68t4.53844048
  tr-r45n69t4.53844049
  tr-r52n03s5.23844050
  tr-r52n05s5.23844051
  tr-r52n06s5.23844052
  tr-r52n08s5.23844053
  tr-r52n09s5.23844054
  tr-r52n10s5.23844055
  tr-r52n11s5.23844056
  tr-r52n12s5.23844057
  tr-r52n15s5.23844058
  tr-r52n16s5.23844059
  tr-r52n60t5.23844060
  tr-r52n61t5.23844061
  tr-r52n62t5.23844062
  tr-r52n63t5.23844063
  tr-r52n64t5.23844064
  tr-r52n65t5.23844065
  tr-r52n66t5.23844066
  tr-r52n67t5.23844067
  tr-r52n68t5.23844068
  tr-r52n69t5.23844069
  产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
  关连商品
  "));
  网站地图